Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van toepassing op overeenkomsten van Prosit! Op je Gezondheid

Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor alle overeenkomsten tussen Prosit! Op je Gezondheid en haar cliënten.
Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraag mij dan om een toelichting op mobiel nummer 06-41 881111 of per gezondheid@praktijkprosit.nl.

Artikel 1   Algemeen
1.     Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Prosit! Op je Gezondheid en cliënt en tussen door Prosit! Op je Gezondheid ingeschakelde derden en cliënt, tenzij anders is bepaald in lid 2 van dit artikel.
2.     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als die schriftelijk bevestigd zijn.

Artikel 2   Uitvoering van de overeenkomst
1.     Prosit! Op je Gezondheid zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Prosit! Op je Gezondheid het recht de overeenkomst uit te laten voeren door daartoe gekwalificeerde derden. Dit gebeurt altijd in overleg met de cliënt.
3.     Cliënt zorgt er voor dat alle gevraagde gegevens naar waarheid en tijdig worden verstrekt, omdat deze noodzakelijk zijn voor een zo adequaat mogelijk consult.  
4.     Het recht om de behandeling te vertragen of te staken wordt door Prosit! Op je Gezondheid voorbehouden en de kosten volgens de te hanteren tarieven worden desondanks aan cliënt in rekening gebracht als vermoed wordt of blijkt dat de verstrekte gegevens niet juist zijn. 
5.     Aansprakelijkheid voor schade van welke strekking of aard dan ook, doordat is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens wordt volledig afgewezen en zijn voor rekening en risico van de cliënt.
6.    Indien er sprake is van een ambulant consult stelt cliënt een goed geventileerde ter beschikking, die gekoeld danwel verwarmd kan worden.

Artikel 3   Betaling
1.     Betaling dient te geschieden voor (bij boekingen via de website) of direct na de behandeling. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2.     De kosten van suppletie dienen vooraf voldaan te worden alsmede de verzendkosten, waarna Prosit! Op je Gezondheid zich verplicht de suppletie te bestellen en te laten leveren aan cliënt.
3.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Prosit! Op je Gezondheid op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 4    Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken
1.     Alle door Prosit! Op je Gezondheid aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken blijven in haar eigendom, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk in eigendom zijn overgedragen aan cliënt.
2.     Indien Prosit! Op je Gezondheid aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld of in bruikleen heeft gegeven, is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van mij hiertoe of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren op eigen kosten, mochten die gemaakt moeten worden. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
3.     Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 4.1 genoemde verplichting, heeft Prosit! Op je Gezondheid het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 5    Wijziging van de overeenkomst
1.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Prosit! Op je Gezondheid zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en dit schriftelijk bevestigen.
2.    Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de cliënt hierover van tevoren worden ingelicht.
3.    Indien een vast tarief is overeengekomen zal in dat geval schriftelijk aangegeven worden in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 6   Geheimhouding
1.    Prosit! Op je Gezondheid verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen, ook van derde partijen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 7   Annulering
1.     Annulering of verschuiven van een consult dient uiterlijk 48 uur (2 werkdagen) te geschieden. Is dit niet het geval, worden de volledige kosten in rekening gebracht. 
2.     Betaalde kosten voor deelname aan webinars of themabijeenkomsten komen niet voor restitutie in aanmerking als de ingeschrevene niet heeft kunnen deelnemen. 
3.    Prosit! Op je Gezondheid behoudt zich het recht voor om per direct danwel ad hoc de samenwerking met eventuele tussenorganisaties en cliënt te verbreken om redenen, die samenhangen met vertrouwen en ethiek zonder restitutie van de geldelijke waarde van overgebleven tijd.  

Artikel 8   Klachten en toepasselijk recht
1.    Bent u tevreden? Zegt het voort! Bent u toch niet tevreden, dan kunnen klachten over de verrichte werkzaamheden door cliënt binnen 8 (acht) dagen doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na voltooiing van de werkzaamheden schriftelijk of per mail aan Prosit! Op je Gezondheid worden gemeld. In het geval van geleverde suppletie, dient dit binnen 24 uur nadat de suppletie is ontvangen schriftelijk of per mail te geschieden. 
2.    Mochten Prosit! Op je Gezondheid en cliënt hun verschil van mening niet kunnen oplossen, heeft cliënt het recht om het verschil van mening aan Geschilleninstantie voor te leggen op www.zorgvoorzzp.nl/klachtenprocedure, waarbij Prosit! Op je Gezondheid is aangesloten volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is aangesloten. Eventuele kosten hiervan worden door een ieder zelf gedragen.
3.    Prosit! Op je Gezondheid kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade tot het maximum van het verzekerde bedrag van haar daartoe betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9   Opschorting en ontbinding
1.     Voorts is Prosit! Op je Gezondheid bevoegd de overeenkomst te (laten) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden volbracht. 
2.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Prosit! Op je Gezondheid op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Prosit! Op je Gezondheid nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
   
Artikel 10    Overmacht
1.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Prosit! Op je Gezondheid of cliënt geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Prosit! Op je Gezondheid of cliënt niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. 
2.     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vastgesteld op 1 december 2020